(0) 0,00 €

Váš košík je prázdny.

Pravidlá súťaže

1. Organizátor súťaže, www.EDUhracky.sk (Lucia Svatá WebEx) uvádza fotografickú súťaž FOTKA S NAJOBĽÚBENEJŠÍM PLYŠÁKOM v termíne 06.06. - 15.07.2012.

2. Fotografickej súťaže FOTKA S NAJOBĽÚBENEJŠÍM PLYŠÁKOM (ďalej len „súťaž") sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. 

3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi  súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže - príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi - ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

4. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:


a) Fotografia pridaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil!
b) Súťažné fotografie môžu byť fotografiami z iných krajín (zo zahraničia) ako aj zo Slovenska.
c) Fotografia pridaná do súťaže nesmie byť staršia ako päť rokov. To znamená, že od dátumu vyhotovenia fotografie po jej prihlásenie do súťaže nesmie uplynúť viac ako 60 mesiacov.
d) Fotografia nesmie byť počítačovo manipulovaná v zmysle montáže a koláže. Vyrovnanie jasov, malá úprava farebnosti, doostrenie a orez sú prípustné.
e) Fotografia musí mať charakteristické znaky danej súťažnej témy, musí s ňou tematicky súhlasiť.
f) Každý autor môže do každej témy súťaže vložiť 1 súťažnú fotografiu.
g) Prihlásenie autora do súťaže sa vykoná zaslaním emailu so súťažnou fotkou na "sutaz@eduhracky.sk" spolu s:

  • i) meno a priezvisko (aspoň jedného z fotky),  
  • ii) mesto,  
  • iii) popíšte prečo je táto plyšová hračka najobľúbenejšia,  
  • iv) príbuzenský vzťah k dieťatku na fotke. 


h) Fotografie prihlásené do súťaže môžu byť použité na jej propagáciu a propagáciu marketingových aktivít súvisiacich so súťažou, ako aj v rámci materiálov, v ktorých bude aj v budúcnosti súťaž prezentovaná. Fotografie budú zverejnené aj na stránkach organizátorov súťaže (www.eduhracky.sk), môžu byť súčasne vystavené na výstavách o súťaži, ako aj prezentované v katalógu príp. v iných printových výstupoch. Autor prihlásením fotografií do súťaže udeľuje organizátorovi výslovný bezodplatný súhlas s použitím prihlásených fotografií na ich ďalšie použitie, a to na verejné vystavenie diela, vyhotovenie rozmnoženín diela v súvislosti s propagáciou organizátora na propagačných tlačovinách, prospektoch, katalógoch, inzertných časopisoch, sprístupňovanie diel verejnosti prostredníctvom internetu na domovskej webovej stránke www.eduhracky.sk.v neobmedzenom rozsahu, pričom súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a v neobmedzenom náklade.
i) Do súťažnej galérie je zakázané pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR a dobrými mravmi. Organizátor si vyhradzuje právo takéto fotografie odstrániť, resp. pri opakovanom porušovaní pravidiel súťaže autora diskvalifikovať.
j) Systém nahrá fotografiu na stránku www.eduhracky.sk, len ak má menej ako 1000kb a maximálnu dĺžku dlhšej strany 1600 obrazových bodov.
k) VÝHERCAMI sa stanú súťažiaci s najväčším počtom hlasov  ku dňu 15.7.2012. Fotky súťažiacich budeme pridávať priebežne, počas nasledujúceho mesiaca do 48 hodín po tom, ako nám ich pošlete.
l) POrganizátor sa môže rozhodnúť niektorú z cien neudeliť (z dôvodu podzrenia manipulácie) alebo udeliť viac cien.
m)
Užívateľ www.eduhracky.sk môže ohodnotiť každú súťažnú fotografiu len jedenkrát.
n) Súťaž bude uzavretá vyhodnotená 15.7.2012
o) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
p) Prihlásením fotografie do súťaže autor súhlasí so všetkými podmienkami fotografickej súťaže FOTKA S NAJOBĽÚBENEJŠÍM PLYŠÁKOM

5. Začiatok termínu hlasovania v súťaži je 06.06.2012 koniec 15.07.2012 o 24:00 hod. 

6. Všetci zaregistrovaní účastníci súťaže, ktorí v tomto termíne splnili súťažné podmienky podľa bodu 1 až 4 týchto pravidiel fotografickej súťaže budú zaradení do súťaže. 

7. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. 

8. Organizátor súťaže zverejní výhercov súťaže najneskôr do 14 kalendárnych dní od ukončenia súťaže.

9. Výhercovia budú o svojej výhre v súťaži informovaní zo strany organizátora najneskôr do 14 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

10. Ceny budú odovzdané výhercom osobne alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky doručenej na adresu výhercu.

11. V prípade neprevzatia doporučenej poštovej zásielky zo strany výhercu, sa výhra považuje za neodovzdanú a nebude opakovane doručovaná.

12. Ak nebude možné z akýkoľvek dôvodov doručiť/odovzdať výhru určenému výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov súťaže, bude výhra následne odovzdaná náhradníkovi.

13. Organizačno-technické zabezpečenie súťaže, jej organizovanie a prevádzkovanie, priebeh a riadne ukončenie bude realizované prostredníctvom organizátora súťaže.

14. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou vsúťaži.

15. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

16. Výhercovia súťaže budú zverejnení na webových stránkach www.eduhracky.sk

17. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas konania súťaže zmeniť podmienky súťaže a to predovšetkým, nie však výlučne, termín konania súťaže, t.j. začiatok a koniec súťaže. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti.

18. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov SR.