(0) 0,00 €

Váš košík je prázdny.

Obchodné podmienky Eduhracky.sk

Všeobecné ustanovenia

Dodávateľom všetkých produktov a služieb, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti (ďalej len „Eduhracky.sk" je spoločnosť Edumarket, s.r.o so sídlom na Párovská 8 v Nitre, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, Vložka číslo:  37469/N. Ďalej len „Predávajúci”. Predávajúci je nie je platcom dane z pridanej hodnoty (IČO: 47816511 , DIČ:1083750591, ).
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim ako odberateľ produktov a/alebo služieb od Predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu Eduhracky.sk, emailom, telefonickým kontaktom, osobným kontaktom alebo iným spôsobom (ďalej len „Kupujúci”). Pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy tieto Všeobecné obchodné podmienky rozdeľujú Kupujúceho do dvoch kategórií: „Spotrebiteľ” - fyzická osoba - nepodnikateľ a „Kupujúci” - fyzická osoba - nepodnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených Predávajúcim. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Podmienky objednávania tovaru

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailom, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky), resp. prijatí objednávky prostredníctvom e-mailu, alebo telefónu.
Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla Predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Štandardná doba dodania tovaru je 1-15 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Kupujúci súhlasí s tým, že o presnejšom termíne dodania tovaru bude oboznámený po overení dostupnosti tovaru Predávajúcim. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu alebo zmene podstatných podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. V prípade zmeny podstatných podmienok objednávky sa takáto objednávka považuje za novú objednávku..

Cenové a platobné podmienky

Ceny produktov uvedené v elektronickom obchode Eduhracky.sk sú uvedené v mene EUR.

Kupujúci za tovar zaplatí v € (prípadne inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

  • dobierkou – za tovar platí pri prevzatí
  • úhradou na účet bankovým prevodom

Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol vždy číslo objednávky, resp. zálohovej faktúry.

Ceny uvádzané pri produktoch nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.  Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov či distribútorov tohto tovaru.
Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky Predávajúcim. Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti elektronického obchodu Eduhracky.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude Kupujúci informovaný pred záväzným potvrdením objednávky a bude mu v prípade záujmu poskytnutá možnosť objednávku stornovať bez nutnosti úhrady akýchkoľvek sankcií.

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru alebo služieb budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s Kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto.  Dopravu na adresu určenia za bežných okolností zabezpečuje Predávajúci. Po dohode s Predávajúcim, má Kupujúci právo objednať si dopravu vo vlastnej réžii.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list, ak bol Predávajúcemu dodaný distribútorom tovaru. Pokiaľ Kupujúci vyslovil súhlas s dodaním daňového dokladu v elektronickej podobe vo formáte PDF, bude daňový doklad doručený týmto spôsobom na trvanlivom nosiči (email).

Konkrétny spôsob dodania tovaru si Kupujúci zvolí v procese vyplňovania objednávky na Eduhracky.sk, alebo ju bližšie špecifikuje emailom, prípadne telefonicky. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota predĺži. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú Predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať.

Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom, alebo ako samostatná položka „Odbytové náklady”, ktorá záhrňa aj dopravu tovaru do depa prepravcu a iné náklady, ktorú Predavájúcemu môžu v súvislosti s prepravou objednaného tovaru vzniknúť. Predávajúci sa môže rozhodnúť náklady na prepravu uhradiť vo vlastnej réžii.

Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti Kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané. Ak Kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované.


1. PRI NÁKUPE DO 19,99 €

Slovenská pošta:

  • Slov. pošta I. tr / Dobierka (2 dni)....................... 4,00 €

Doručenie zásielky prostredníctvom slovenskej pošty I. triedou na dobierku. Váha zásielky do 10 kg a doručenie do 2 pracovných dní od podania zásielky na pošte, pokiaľ je tovar skladom.

  • Slov. pošta II. tr / Dobierka (2-3 dni).................. 3,00 €

Doručenie zásielky prostredníctvom slovenskej pošty II. triedou na dobierku. Váha zásielky do 10 kg a doručenie do 2-3 pracovných dní od podania zásielky na pošte, pokiaľ je tovar skladom.

  • Slov. pošta I. tr / Bank. prevod (2 dni)................ 3,50 €

Doručenie zásielky prostredníctvom slovenskej pošty I. triedou. Váha zásielky do 10 kg a doručenie do 2 pracovných dní od podania zásielky na pošte, pokiaľ je tovar skladom. Platba vopred bankovým prevodom na náš účet.

  • Slov. pošta II. tr / Bank. prevod (2-3 dni)........... 2,50 €

Doručenie zásielky prostredníctvom slovenskej pošty II. triedou. Váha zásielky do 10 kg a doručenie do 2-3 pracovných dní od podania zásielky na pošte, pokiaľ je tovar skladom. Platba vopred bankovým prevodom na náš účet

Kuriér:

  • DPD kuriér / Dobierka (24 h)............................... 6,50 €

Doručenie zásielky kuriérom DPD do 24h na dobierku, pokiaľ je tovar skladom. Váha zásielky do 50 kg.

  • DPD kuriér / Bank. prevod (24 h)......................... 5,00 €

Doručenie zásielky kuriérom DPD do 24h, pokiaľ je tovar skladom. Váha zásielky do 50 kg. Platba vopred bankovým prevodom na náš účet

2. PRI NÁKUPE NAD 19,99 € ZA DOPRAVU NEPLATÍTE!

Pri doručení tovaru mimo SR, účtujeme poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty.


Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1-2 dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet.

Doba expedície sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-14 dní v závislosti od našich skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob našich dodávateľov. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V takom prípade upozorníme kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty a v prípade, že mu predlžená doba nevyhovuje, má možnosť stornovania objednávky. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Reklamácie
Reklamácia chýb tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý nájdete na našej stránke (pozri „reklamácie a záruka").

Odstúpenie od zmluvy

Podmienky odstúpenia od zmluvy Kupujúcim

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
Spotrebiteľ je podľa zákona č. 102/2014 Z.z. oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov. Pokiaľ chce Spotrebiteľ uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v absolútne neporušenom stave, viditeľne neponičený a bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie v originálnom a najvhodnejšie neporušenom obale a so všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné príslušenstvo. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. môže Spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. email). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou k týmto Všeobecným obchodným podmienkam. Reklamačný/Výmenný formulár najdete tu.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov súvisiacich so zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.

Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Podmienky odstúpenia od zmluvy Predávajúcim

 Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, Kupujúci je nedostupný, neodpovedá na emaily atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci sa bude okamžite snažiť kontaktovať Kupujúceho s cieľom dohodnutia ďalšieho postupu riešenia.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s osobnými údajmi a informáciami dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Účel spracúvania osobných údajov:
• vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71.
• doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
• evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na Eduhracky.sk
• evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

Osobné údaje Spotrebiteľa budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, oznámi Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Osobné údaje detí: Predajca nezhromažďuje vedome osobne identifikujúce informácie od používateľov mladších ako 13 rokov. Ak Predajca dostane upozornenie na to, že disponuje takýmito osobnými údajmi, podnikne príslušné kroky na odstránenie takých informácií.

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek sa oboznámiť s tým, aké informácie o ňom Predávajúci uchováva a v prípade potreby tieto údaje opraviť. Spotrebiteľ si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na Eduhracky.sk. Spotrebiteľ má právo požiadať Predávajúceho, aby osobné údaje Spotrebiteľa nepoužívali. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Predávajúci môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.

Objednaním tovaru z Eduhracky.sk Spotrebiteľ vyslovene súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom Spotrebiteľ si je vedomý a súhlasí s tým, že predávajúci za účelom realizácie dodávky poskytne osobné údaje Spotrebiteľa najmä nasledujúcim subjektom:


Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7 , 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. Súdu BA I. odd: Sro, Vložka číslo:  26367/B

a

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S.


Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľa Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva tohto internetového obchodu na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za dodržania platnosti tohto Vyhlásenia.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Edumarket, s.r.o sú platné od 1. 1. 2016.